Kadra

Kadra

Kadra naszego przedszkola to nauczyciele z pełnymi kwalfikacjami pedagogicznymi.

To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalfikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach kwalfikacyjnych i doskonalących.

Posiadają kwalfikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, logopedii.

Do współpracy z zaprosiliśmy tylko nauczycieli z pasją, których misją jest towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niesienie pomocy i wspieranie w trudnych sytuacjach.

mgr Elżbieta Jakubiak– Dyrektor - nauczyciel dyplomowany

Iwona Czartoryska – nauczyciel mianowany

Krystyna Ferenc -nauczyciel mianowany

mgr Dorota Kapica -nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Kulesza – nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Kunikowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Hanna Modzelewska – nauczyciel mianowany

mgr Justyna Przeździecka – nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Reczko – nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Wulczyńska - nauczyciel dyplomowany

Copyright www.goldennet.pl